នាមសប្បុរសជន ឧបត្ថម្ភ វិទ្យុសំឡេង សហគមន៍ព្រះសង្ឃខ្មែរកម្ពុជាក្រោមពិភពលោក លោក ឈុន វាសនា និង ភរិយា 100$, ព្រះតេជព្រះគុណ រស់ សេរី គង់នៅវត្តធម្មយានារាម ទីក្រុងភើត នៃប្រទេសអូស្រ្តាលី បានឧបត្ថម្ភ ក្នុងការទិញគេហទំព័រ សម្រាប់ ២ឆ្នាំ តទៅមុខទៀត, បង រាម 50$, លោកមា នាម ធួន 100$, ភិក្ខុ គីម ប៊ិន 50$, លោក អ៊ុង សេដ្ឋា 50$, លោក កែវ សុវណ្ណថា 50$, ភិក្ខុ គីម ប៊ិន 50$, លោក តៃ អាង 50$, លោកមា នាម ធួន 100$, ព្រះតេជព្រះគុណ យិប ហា 50$, ភិក្ខុ ថាច់ ផាន 100$, ភិក្ខុ ថាច់ ផេន 50$, លោក ឡឹម ថា 50$, ភិក្ខុ ចៅ ងុក ធន 30$, ភិក្ខុ ថាច់ ថៅ 30$, ភិក្ខុ ថាច់ ឌាក់ 10$, ភិក្ខុ លួន រិទ្ធី 10$, ភិក្ខុ លី ជួន 10$, លោក ស្រយ ឃឿង 20$, ភិក្ខុ ស៊ឺន ផាប 10$, ភិក្ខុ ត្រឹង មុន ថៃ 10$, ភិក្ខុ ថាច់ ឌើ 20$, លោក ពៅ វណ្ណា 10$។

កម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ថ្ងៃសៅរ៍ ទី១៨ ខែតុលា ២០១៤ 18 Oct 2014

កម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ថ្ងៃពុធ ទី១៥ ខែតុលា ២០១៤ 15 Oct 2014

កម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ថ្ងៃច័ន្ទ ទី១៣ ខែតុលា ២០១៤ 13 Oct 2014

កម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ថ្ងៃសៅរ៍ ទី១១ ខែតុលា ២០១៤ 11 Oct 2014

កម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ថ្ងៃពុធ ទី០៨ ខែតុលា ២០១៤ 08 Oct 2014

កម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ថ្ងៃច័ន្ទ ទី០៦ ខែតុលា ២០១៤ 06 Oct 2014

កម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ថ្ងៃសៅរ៍ ទី០៤ ខែតុលា ២០១៤ 04 Oct 2014

កម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ថ្ងៃពុធ ទី០១ ខែតុលា ២០១៤ 01 Oct 2014

កម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ថ្ងៃច័ន្ទ ទី២៩ ខែកញ្ញា ២០១៤ 29 Sep 2014

កម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ថ្ងៃសៅរ៍ ទី២៧ ខែកញ្ញា ២០១៤ 27 Sep 2014

កម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ថ្ងៃពុធ ទី២៤ ខែកញ្ញា ២០១៤ 24 Sep 2014

កម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ថ្ងៃច័ន្ទ ទី២២ ខែកញ្ញា ២០១៤ 22 Sep 2014

កម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ថ្ងៃសៅរ៍ ទី២០ ខែកញ្ញា ២០១៤ 20 Sep 2014

កម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ថ្ងៃពុធ ទី១៧ ខែកញ្ញា ២០១៤ 17 Sep 2014

កម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ថ្ងៃច័ន្ទ ទី១៥ ខែកញ្ញា ២០១៤ 15 Sep 2014

កម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ថ្ងៃសៅរ៍ ទី១៣ ខែកញ្ញា ២០១៤ 13 Sep 2014

កម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ថ្ងៃពុធ ទី១០ ខែកញ្ញា ២០១៤ 10 Sep 2014

កម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ថ្ងៃច័ន្ទ ទី០៨ ខែកញ្ញា ២០១៤ 08 Sep 2014

កម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ថ្ងៃសៅរ៍ ទី០៦ ខែកញ្ញា ២០១៤ 06 Sep 2014

កម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ថ្ងៃពុធ ទី០៣ ខែកញ្ញា ២០១៤ 03 Sep 2014

កម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ថ្ងៃច័ន្ទ ទី០១ ខែកញ្ញា ២០១៤ 01 Sep 2014

កម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ថ្ងៃសៅរ៍ ទី៣០ ខែសីហា ២០១៤ 30 Aug 2014

កម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ថ្ងៃពុធ ទី២៧ ខែសីហា ២០១៤ 27 Aug 2014

កម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ថ្ងៃច័ន្ទ ទី២៥ ខែសីហា ២០១៤ 25 Aug 2014

កម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ថ្ងៃសៅរ៍ ទី២៣ ខែសីហា ២០១៤ 23 Aug 2014

កម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ថ្ងៃពុធ ទី២០ ខែសីហា ២០១៤ 20 Aug 2014

កម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ថ្ងៃច័ន្ទ ទី១៨ ខែសីហា ២០១៤ 18 Aug 2014

image

image
image

ទំនាក់ទំនង / Contact:

Postal:

53-55 Balmoral Ave, Springvale VIC.3171 Australia.

Email:

Skype:

  • Mr. Chey Samnang : doeun.samnang
  • Ven. Suon Bora: suonbora
  • Office: kbmradio

Phone:

  • Mr. Chey Samnang +61 4021 422 447
  • Ven. Suon Bora +61 431 0000 32
  • Office: +61 39 5403 374
Hit Counter