នាមសប្បុរសជន ឧបត្ថម្ភ វិទ្យុសំឡេង សហគមន៍ព្រះសង្ឃខ្មែរកម្ពុជាក្រោមពិភពលោក លោក ឈុន វាសនា និង ភរិយា 100$, ព្រះតេជព្រះគុណ រស់ សេរី គង់នៅវត្តធម្មយានារាម ទីក្រុងភើត នៃប្រទេសអូស្រ្តាលី បានឧបត្ថម្ភ ក្នុងការទិញគេហទំព័រ សម្រាប់ ២ឆ្នាំ តទៅមុខទៀត, បង រាម 50$, លោកមា នាម ធួន 100$, ភិក្ខុ គីម ប៊ិន 50$, លោក អ៊ុង សេដ្ឋា 50$, លោក កែវ សុវណ្ណថា 50$, ភិក្ខុ គីម ប៊ិន 50$, លោក តៃ អាង 50$, លោកមា នាម ធួន 100$, ព្រះតេជព្រះគុណ យិប ហា 50$, ភិក្ខុ ថាច់ ផាន 100$, ភិក្ខុ ថាច់ ផេន 50$, លោក ឡឹម ថា 50$, ភិក្ខុ ចៅ ងុក ធន 30$, ភិក្ខុ ថាច់ ថៅ 30$, ភិក្ខុ ថាច់ ឌាក់ 10$, ភិក្ខុ លួន រិទ្ធី 10$, ភិក្ខុ លី ជួន 10$, លោក ស្រយ ឃឿង 20$, ភិក្ខុ ស៊ឺន ផាប 10$, ភិក្ខុ ត្រឹង មុន ថៃ 10$, ភិក្ខុ ថាច់ ឌើ 20$, លោក ពៅ វណ្ណា 10$។

កម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ថ្ងៃសៅរ៍ ទី១៩ ខែមេសា ២០១៤ 19 Apr 2014

កម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ថ្ងៃពុធ ទី១៦ ខែមេសា ២០១៤ 16 Apr 2014

កម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ថ្ងៃច័ន្ទ ទី១៤ ខែមេសា ២០១៤ 14 Apr 2014

កម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ថ្ងៃសៅរ៍ ទី១២ ខែមេសា ២០១៤ 12 Apr 2014

កម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ថ្ងៃពុធ ទី៩ ខែមេសា ២០១៤ 09 Apr 2014

កម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ថ្ងៃច័ន្ទ ទី៧ ខែមេសា ២០១៤ 07 Apr 2014

កម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ថ្ងៃសៅរ៍ ទី៥ ខែមេសា ២០១៤ 05 Apr 2014

កម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ថ្ងៃពុធ ទី២ ខែមេសា ២០១៤ 02 Apr 2014

កម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ថ្ងៃច័ន្ទ ទី៣១ ខែមីនា ២០១៤ 31 Mar 2014

កម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ថ្ងៃសៅរ៍ ទី២៩ ខែមីនា ២០១៤ 29 Mar 2014

កម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ថ្ងៃពុធ ទី២៦ ខែមីនា ២០១៤ 26 Mar 2014

កម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ថ្ងៃច័ន្ទ ទី២៤ ខែមីនា ២០១៤ 24 Mar 2014

កម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ថ្ងៃសៅរ៍ ទី២២ ខែមីនា ២០១៤ 22 Mar 2014

កម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ថ្ងៃពុធ ទី១៩ ខែមីនា ២០១៤ 19 Mar 2014

កម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ថ្ងៃច័ន្ទ ទី១៧ ខែមីនា ២០១៤ 17 Mar 2014

កម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ថ្ងៃសៅរ៍ ទី១៥ ខែមីនា ២០១៤ 15 Mar 2014

កម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ថ្ងៃពុធ ទី១២ ខែមីនា ២០១៤ 12 Mar 2014

កម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ថ្ងៃច័ន្ទ ទី១០ ខែមីនា ២០១៤ 10 Mar 2014

កម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ថ្ងៃសៅរ៍ ទី០៨ ខែមីនា ២០១៤ 08 Mar 2014

image

image
image

ទំនាក់ទំនង / Contact:

Postal:

53-55 Balmoral Ave, Springvale VIC.3171 Australia.

Email:

Skype:

  • Mr. Chey Samnang : doeun.samnang
  • Ven. Suon Bora: suonbora
  • Office: kbmradio

Phone:

  • Mr. Chey Samnang +61 4021 422 447
  • Ven. Suon Bora +61 431 0000 32
  • Office: +61 39 5403 374
Hit Counter